Quo vadis, TS Slaný?

Quo vadis, TS Slaný?
8.6.2016, Jiří Hůla

V poslední době se objevují na veřejnosti informace ohledně smluvních vztahů města Slaný a původně servisní organizace města, Technických služeb Slaný s.r.o.. Protože tyto informace jsou zpravidla jen kusé a pro pochopení celé situace nedostačující, uvádím zde svůj vlastní pohled na tento smluvní vztah.

Společnost Technické služby Slaný s.r.o. (dále jen TS) vznikla v únoru 1996 jako servisní organizace města Slaný, které bylo jejím 100% vlastníkem. Zajišťovala až do současnosti služby pro město Slaný na základě dvou smluv. První smlouva byla "Smlouva o nakládání s komunálním odpadem ve sběrové oblasti města Slaný" a druhá smlouva byla "Smlouva na zabezpečení veřejně prospěšných služeb" tj. úklid komunikací, péče o zeleň, veřejné osvětlení atd.

Prodej 50% podílu v roce 2006
V roce 2006 rozhodlo zastupitelstvo města tehdy vedené starostou Rubíkem (ODS) o prodeji 50% majetkového podílu společnosti TS kladenské firmě MPS za cenu 5.500.000,- Kč tj. za polovinu základního jmění společnosti, nikoliv za 50% její skutečné tržní hodnoty! Tento krok byl pro mne zcela nepochopitelný, pro Město Slaný každopádně nevýhodný, nic tímto krokem nezískalo. Naopak, ztráta 100% vlastnictví způsobila velké problémy oběma stranám, městu i TS.

Problém č.1 - zákon č.137-2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Prodejem části společnosti ztratilo město Slaný možnost zadávat své servisní organizaci nové zakázky bez výběrového řízení a tedy i měnit zásadně formou dodatků výše uvedené dvě smlouvy. Zakázky může město zadávat bez výběrového řízení jen společnostem, které 100% vlastní. To je samozřejmě problém, protože potřeby města se rok od roku mění a bez možnosti upravovat smlouvy na zajištění těchto služeb dochází ke zbytečným komplikacím. Například se výrazně změnil rozsah ploch veřejné zeleně a změnily se i potřeby v četnosti sekání travnatých ploch na různých místech města. Smlouva a její dodatky sice v textu umožňovaly na základě návrhů TS Slaný aktualizovat smlouvu dodatky, ovšem takový krok byl již po prodeji části společnosti ve skutečnosti v rozporu s ustanovením zákona (č.137/2006 Sb. §18 1e). S ohledem na tuto skutečnost dospěla tedy rada města v roce 2015 k závěru, že je nutné tyto smlouvy vypovědět a vysoutěžit je v souladu se zákonem.

Problém č.2 - fakturace TS nad rámec uzavřené smlouvy na VPS
Poslední dodatek č.9 z 26.9.2013 aktualizoval částky této smlouvy dle potřeb města a TS v roce 2013. V předešlých letech totiž docházelo k tomu, že TS vyfakturovaly větší částky než bylo dle smlouvy objednáno a tehdejší vedení města (ODS) tento problém "řešilo" tak, že provedlo rozpočtové opatření a částku nad rámec smlouvy TS zaplatilo. Osobně se domnívám, že v rozporu se zákonem. V roce 2013 proběhla fakturace TS díky aktualizaci smlouvy ve sjednané výši, byť můžeme pochybovat o platnosti tohoto dodatku smlouvy.
Rok 2014 však opět ukázal, že problém rozhodně vyřešen není. Fakturace TS narůstala již v průběhu roku nad rámec aktualizované smlouvy, na což byl upozorňován vedoucím odboru životního prostředí jak jednatel TS, tak vedení města, konkrétně tehdejší starosta Martin Hrabánek (ODS). Protože ale problém nebyl řešen, překročila fakturace TS na konci roku 2014 smlouvu o cca 1,9 mil. Kč. Oproti fakturaci z roku 2013 činil rozdíl dokonce 2,7 mil. Kč !!! V roce 2015 fakturovaly TS nad rámec smlouvy zhruba ve výši 800 tisíc Kč, po posledním jednání jednatelů TS a Ing.Zlámala 3.6.2016 došlo ke korekci na částku zhruba 496 tisíc Kč.
Nové vedení města po volbách v říjnu 2014, když se dozvědělo o fakturách nad rámec smlouvy, dalo pokyn neproplácet faktury nad rámec uzavřených smluv. Bohužel tento pokyn nebyl uposlechnut a došlo 9.4.2015 k uhrazení dvou faktur z roku 2014 v celkové výši 2.195.000,- Kč. A zde se dostáváme k problému č.3.

Problém č.3 - proplácení faktur z rozpočtu následujícího kalendářního roku
V průběhu roku 2015, kdy jsem se zabýval smluvním vztahem mezi TS a městem a postupně nacházel problémy, které se nahromadily z předchozích let, kdy vedli město starostové za ODS, jsem zjistil, že prakticky celou dobu valí před sebou město balvan faktur, které jsou hrazeny vždy z rozpočtu následujícího kalendářního roku. Pak samozřejmě docházelo k tomu, že na konci kalendářního roku již rozpočet odboru životního prostředí neměl na uhrazení faktur zhruba za poslední jeden až dva kalendářní měsíce. K tomu se bohužel přidalo i pochybení vedoucí odboru životního prostředí, která neproplatila včas fakturu za odvoz komunálního odpadu za prosinec 2015, na kterou měly TS dle smlouvy nárok. Výsledek? TS požadují po městu za rok 2015 úhradu faktur ve výši 4.775.183,- Kč (z toho zhruba 496 tisíc je nad rámec smlouvy), ostatní jsou faktury, které nebyly uhrazeny vzhledem k výše uvedeným problémům č.2 a 3. Dále požadují TS uhradit faktury z roku 2014 ve výši 867.370,- Kč, které jsou nad rámec smlouvy (už tak jim město zaplatilo nad rámec smlouvy faktury z roku 2014 zhruba za 1 mil.Kč).

Když tedy v březnu 2016 vypověděla rada města výše uvedené problematické smlouvy, považuji to za krok správným směrem. Samozřejmě hned vzápětí mělo být vypsáno výběrové řízení na vysoutěžení těchto služeb, které dosud poskytovaly TS, ale k tomu se naše rada města již nedostala, protože byla 4.dubna 2016 zastupiteli odvolána. Tento krok tedy měla učinit rada nová, která tak dosud ale neučinila, dva měsíce neudělala prakticky nic, dle vyjádření jednatelů TS s nimi dokonce ani nikdo z nového vedení města problém neřešil a svoji nečinnost nyní nové vedení města prezentuje jako pochybení předchozího vedení města viz. tisková zpráva z 8.6.2016. Valnou hromadu a dozorčí radu, která se měla uskutečnit 28.dubna 2016, na základě žádosti uvolněného radního Bartoníčka (OMS-STAN) jednatelé TS odvolali a ani se neobtěžovali na toto upozornit členy dozorčí rady. A tak jsem se v sídle TS setkal již jen s vrátným. 

Já doufám, že tuto nepříjemnou situaci pomůže vyřešit valná hromada a dozorčí rada TS, která se má uskutečnit 13.června od 16 hodin a že budou učiněny ze strany vedení města takové kroky, které povedou k zpětnému získání 100% vlastnictví společnosti TS a k odstranění příčin a nejen následků všech výše uvedených problémů.

Jiří Hůla, Svobodní

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?