Boj o vodu

Boj o vodu
16.6.2016, Jiří Hůla

Zcela skrytě a bez vědomí veřejnosti probíhá ve Slaném v současné době velmi zásadní boj. Jde o to, zda bude i po 31.12.2016 provozovat vodovody a kanalizace ve Slaném soukromá nadnárodní společnost nebo společnost vlastněná 100% městem Slaný. Je to boj o vodu.

Ti z Vás, kteří sledují naše kroky ví, že se snažíme o to, aby provozovatelem vodovodů a kanalizací v našem městě byla městem 100% vlastněná společnost. Chceme, aby zisky, které tato společnost vytvoří, byly navráceny zpět do výstavby a údržby vodohospodářské infrastruktury, která patří městu Slaný. Zároveň jsme spolu s ostatními zástupci koalice zformované po volbách v roce 2014 usilovali o získání dotace na rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV).

Jak to vlastně začalo...
V roce 1996 uzavřelo město Slaný smlouvu se slánskou společností SLAVOS s.r.o. (původní IČ: 49549014), která měla zajišťovat provozování vodovodů a kanalizací v našem městě. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Tato smlouva umožňovala městu Slaný smlouvu kdykoliv vypovědět a korektně ukončit během jednoho kalendářního roku. 
Ponechme stranou, že město Slaný nemělo v této společnosti žádný majetkový podíl a nemělo tak žádnou možnost ovlivňovat ani kontrolovat chod této soukromé společnosti.  

Kdo v rozporu se zákonem změnil smlouvu v neprospěch města?
Problém nastal v okamžiku, kdy starosta Rubík (ODS) podepsal 28.6.2005 dodatek č.2 k této smlouvě a změnil trvání smlouvy na dobu určitou do 31.12.2019 a to bez schválení radou města jak ukládal zákon. Stejně jako v případě prodeje 50% společnosti Technické služby Slaný s.r.o. to městu nepřineslo vůbec nic, jen problémy. Později, když došlo 2.11.2005 k prodeji slánské společnosti SLAVOS s.r.o. do rukou francouzské firmy Veolia Water Prague resp. Středočeských vodáren a.s. (dále jen SVAS), ukázalo se v plné nahotě, jak krátkozraké a chybné bylo uvažování tehdejšího vedení města. Vzhledem k tomu, že město nemělo ve SLAVOSu žádný majetkový podíl a nemělo tak předkupní právo, nemohlo s transakcí vůbec nic dělat. Otázkou je, zda by tehdejší vedení města mělo vůbec vůli s tím něco dělat.

Proč nemohlo město Slaný čerpat dotace na rekonstrukci ČOV?
Smlouva byla měněna ještě dalšími dodatky, které ale nebyly tak zásadní a řešily spíše jen výši nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu vlastněnou městem Slaný. Problém nastal v okamžiku, kdy město Slaný chtělo provést rekonstrukci (resp. revitalizaci) ČOV s pomocí dotací. Něco takového ale nebylo možné, protože by se jednalo o tzv. nedovolenou veřejnou podporu soukromého subjektu (který vodohospodářskou infrastrukturu provozuje). V prvním případě přišlo město v roce 2009 kvůli provozní smlouvě se SVAS o dotaci přes 120 mil. Kč, ve druhém případě o 90 mil. Kč v roce 2012. Aby bylo možné při rekonstrukci využít dotace, proběhly různé pokusy o uzavření dodatků smlouvy se SVAS, které měly tento problém vyřešit, ale nikdy nevedly k úspěchu, protože se v nich zároveň ukládaly městu podmínky, které byly prakticky nesplnitelné. Jedním z těchto pokusů byl i dodatek č.11,  kdy zastupitelé města schválili jednorázové zaplacení 15.893.000,- Kč SVAS jako kompenzaci za ušlý zisk za předčasné ukončení smlouvy. Ale ani k tomu nedošlo a tak utrpení pokračovalo. Podmínkou dalšího pokusu o získání dotace v roce 2014 bylo, aby tehdejší starosta města Mgr.Martin Hrabánek (ODS) dohodl narovnání provozní smlouvy se SVAS tak, aby nezakládala na nedovolenou veřejnou podporu a dojednal předčasné ukončení nájemní smlouvy do 31.12.2015. Tento úkol ale nesplnil.
Dohodu o narovnání, která tuto překážku odstranila a otevřela tak městu Slaný cestu k využití případné dotace v dalším dotačním období, vyjednal až v roce 2015 Ing.Pavel Zlámal (ANO) ve spolupráci s JUDr.Tomášem Richtrem (USZ). Tuto dohodu o narovnání schválilo zastupitelstvo města dne 9.11.2015. Kompenzace za ušlý kalkulovaný zisk byla v dohodě ještě snížena o dalších 10% oproti výpočtu z předchozích jednání, navíc by k platbě docházelo průběžně - měsíčně až od 1.1.2017 a nikoliv najednou předem, jak bylo v dodatku č.11. Celý vývoj najdete popsán v materiálu, který vypracoval tehdejší místostarosta, Ing. Pavel Zlámal (ANO) pro zastupitelstvo.

Třetí šance. Kdo hájí zájmy města a občanů?
Souběžně s výše popsaným procesem narovnání smluvního vztahu se SVAS, připravovalo naše vedení města aktualizaci projektu na rekonstrukci ČOV tak, aby byla méně investičně nákladná, provozně úspornější a aby bylo možné požádat o dotaci v novém dotačním období. Nové dotační období bylo vypsáno myslím v říjnu 2015 a termín pro podání žádostí i s projektovou dokumentací byl 5.1.2016. Původní projekt na rekonstrukci ČOV vypracovala firma Sweco Hydroprojekt, která připravovala i aktualizaci projektu. Protože ale došlo ke změnám uvnitř společnosti a Hydroprojekt oznámil, že z kapacitních důvodů není schopen aktualizovaný projekt dodat v požadovaném termínu, využili jsme subdodavatele (Teplické projekty s.r.o.), který na projektu pro Hydroprojekt pracoval a zadali jsme zakázku na vyhotovení potřebné projektové dokumentace přímo tomuto subdodavateli (Hydroprojekt dal souhlas s přenesením autorských práv na subdodavatele). Podmínkou bylo, že bude projekt dodán v termínu do 4.1.2016 tak, aby bylo možné stihnout termín pro podání žádosti o dotaci. To, že toto rozhodnutí naší rady města bylo správné, dokazuje schválení projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001379 Ministerstvem životního prostředí a přidělením dotace v celkové výši 75 mil. Kč. Mohlo by se zdát, že je vyhráno a že město konečně po všech těch problémech realizuje projekt revitalizace ČOV podle nového aktualizovaného projektu za pomoci přidělené dotace. To by ale v celé záležitosti nesměly hrát roli zájmy některých osob...

V průběhu výše popsaných procesů se začaly projevovat zájmy některých osob a firem, které chtěly proces intenzifikace ČOV ovlivnit. Samozřejmě v jejich prospěch. První takovou společností byla firma ENVIROMENT COMMERCE CZ, která oslovila tehdejšího starostu Ing.Záloma (ČSSD) prostřednictvím poslance Stanislava Berkovce (ANO)Václava Kýzla a nabídla radě města prezentaci dne 22.9.2015 v Praze, na staré čistírně odpadních vod v Bubenči. O firmě jsem pak slyšel opět až 17.12.2015, kdy nám zaslal tehdejší starosta Ing.Zálom dopis, který od této firmy obdržel. Tato společnost realizovala čističku ve Smečně a zkušenosti s výsledkem jsou sporné. Pan Václav Kýzl se snažil ovlivnit rozhodování zastupitelstva dne 29.2.2016 a prezentoval se tam jako osobní poradce poslance Stanislava Berkovce (ANO). Opatrný přístup členů tehdejší rady města k tomuto pánovi byl dán tím, že tento pán má rodinné vazby na pracovníka v ROP a hrozilo, že by je mohl využít proti městu Slaný, které čerpalo z ROP řadu dotací. 

Další společnost, na kterou jsme narazili a které jsem až doteď nedával žádný význam v této záležitosti, je Allowance. S touto společností je spjata řada kauz. Všechny se týkají ovlivňování zadávání veřejných zakázek. Tato společnost je spjata i s korupční kauzou bývalého hejtmana Davida Ratha (ČSSD). Poprvé jsem zaregistroval tuto firmu, když se nám snažil tehdejší starosta Ing.Pavel Zálom (ČSSD) vnutit do jednání rady města jejich prezentaci, která byla úplně mimo téma a nebyla vůbec na programu zasedání. Pána jsme ze zasedání rady města vyprovodili, protože o provozním modelu už dávno rozhodlo zastupitelstvo města a sice, že město chce vodovody a kanalizace provozovat ve vlastnickém modelu, kdy provozování zajišťuje městem 100% vlastněná firma. Další pokus o protěžování této firmy do záležitostí kolem ČOV jsem až do změny ve vedení města dne 4.dubna 2016 nezaznamenal. Až nyní.

Kdo se snaží zmařit čerpání dotace 75 mil.Kč a rekonstrukci ČOV?
Od schválení dohody o narovnání se SVAS dne 9.11.2015 jsem zaznamenal pokusy bývalého starosty a současného místostarosty Ing.Záloma (ČSSD) o zpochybnění výše kompenzace v této dohodě. Nejprve požadoval aktualizaci znaleckého posudku firmy Proscon z roku 2012, s čímž rada města vyjádřila souhlas a požádala prostřednictvím SVAS o jeho aktualizaci. Dle mých informací vyšla aktualizace posudku opět ve prospěch města Slaný tzn. že město by uhradilo méně než vyšel kalkulovaný zisk za dané období. Když nevyšel tento pokus, tak začal p.Zálom zpochybňovat zadavatele posudku, že jím mělo být město a nikoliv SVAS. Jaksi ale panu Zálomovi nedochází, že relevantní data do výpočtu kalkulovaného zisku může dát jen provozovatel vodovodů a kanalizací a nikdo jiný. A tím je právě SVAS. Další ránu samozřejmě utrpěl pan Zálom poté, co vyšlo najevo, že město může získat onu výše zmíněnou dotaci 75 mil.Kč. To by jeho argumentace o způsobené škodě uhrazením kompenzace ve výši 10 mil. Kč byla úplně na vodě, protože prostě 75 je víc než 10, tedy že přínos dotace několikrát převáží kompenzaci, kterou město zaplatí SVAS za předčasné ukončení smlouvy. A tak je pravděpodobné, že čerpání dotace ve výši 75 mil. Kč ve prospěch města se pokusí někdo zabránit.

A zase ta Allowance...
Pokud jste se podívali na zoubek společnosti Allowance, musí Vám být jasné, co je to za ptáčky. A proto až neuvěřitelně zní informace z posledních dní. Nové vedení města, které bylo zvoleno zastupitelstvem 4.dubna 2016, nejdříve vyštvalo zaměstnance oddělení manažera rozvoje města a následně rozhodlo o zrušení tohoto oddělení, které pro město Slaný zajišťovalo přípravu a realizaci všech velkých investičních akcí včetně výběrových řízení na zadávání veřejných zakázek. Je to krok naprosto nepochopitelný - tedy pokud nechcete oddělení nahradit nějakou soukromou firmou. Třeba Allowance. Je zcela nestandardní aby při předávání dokumentace k ČOV, které nařídilo vedení města manažeru rozvoje města Ing.Grohmannovi, byli přítomni zástupci soukromé společnosti Allowance. Navíc byli představeni jako firma, která bude zajišťovat administraci průběhu rekonstrukce ČOV, výběrová řízení a záležitosti ohledně dotací. Což ale není možné, protože pro tento účel byla vybrána jiná firma a daleko dříve, někdy v roce 2010 !!! Co následovalo, je ovšem ještě neuvěřitelnější. Když místostarosta Zálom při předávání veškeré dokumentace k ČOV zjistil, že již existuje firma, se kterou je pro tento účel uzavřena smlouva, zpochybnil tuto informaci s tím, že taková smlouva neexistuje. Ing. Gromann se pochopitelně bránil, že smlouva je standardně zařazená v předávaných šanonech. Jaké pak bylo jeho překvapení, když v závěrečném předávacím protokolu bylo explicitně uvedeno, že tato smlouva nebyla nalezena a všichni přebírající tvrdili, že smlouva v šanonech není. Ing. Grohmann věděl naprosto přesně, kde by smlouva měla být, otevřel tedy příslušný šanon a desky, ale smlouva chyběla. Ptal se přítomných, zda ji někdo z desek nevyndal a někam nepoložil, ale marně. Zavolal si na pomoc kolegyni a shodli se na tom, že ještě včera smlouva v deskách byla. Začali tedy neúspěšně prohledávat i další šanony. Když už ztráceli naději, všimli si, že Ing.Zálom sedí na nějakých papírech, které byly srovnány pod jeho židlí. Požádali ho, zda by se mohl zvednout a hle! Smlouva byla na světě! Proč se snažil tuto smlouvu z předávané dokumentace zcizit, je asi každému jasné. Tak tento pán reprezentuje nyní naše město jako místostarosta. Slánská ČSSD je na něho jistě pyšná.

Vyhrají občané města boj o vodu?
Na pondělním 21.zasedání zastupitelstva města dne 20.června 2016 se projednával jako programový bod č.13 návrh nové rady města na odložení ukončení nájemní smlouvy se SVAS a její prodloužení o 1 rok tj. do 31.12.2017. Součástí tohoto materiálu byla tabulka, která nás měla přesvědčit, jak je pro město finančně nevýhodné provozovat vodovody a kanalizace od 1.1.2017. Jako zpracovatel materiálu je uveden starosta města Mgr.Martin Hrabánek (ODS). Tabulka bohužel obsahuje pouze výčet, kolik peněz zaplatí město na kompenzaci SVAS za 3 roky a o kolik peněz přijde město, když nebude vybírat nájemné. Jednak je naprostý nesmysl, že by město nemohlo vybírat nájemné od své vlastní společnosti provozující vodovody a kanalizace, protože provozní nájemní smlouvu MUSÍ uzavřít a z nějakých peněz MUSÍ udržovat infrastrukturu (fond financování obnovy a oprav vodovodů a kanalizací) a jednak materiál vůbec neuváděl příjmy, které bude mít městská společnost z prodeje vody (vodného) a stočného. Pokud někoho tento materiál přesvědčil o nevýhodnosti provozování vodovodů a kanalizací městskou společností, tak je velmi prostoduchý. Působí to na mě spíše tak, že vedení města (ODS, ČSSD, OMS-STAN) není schopno a nemá zájem o provozování vodovodů a kanalizací městskou společností. Bohužel pro občany města byl tento návrh schválen 14 zastupiteli za ODS, ČSSD, OMS-STAN, Volba pro Slaný a třemi zastupiteli za ANO (p.Berkovec, p.Zíma, p.Širc). Ostatní zastupitelé (Svobodní, Unie pro sport a zdraví, Naše město, ANO, nezávislí) byli proti tomuto návrhu nebo se zdrželi.

Jaké bude mít toto rozhodnutí důsledky?
Již nyní je jasné, že město Slaný přijde o zisk z vodného a stočného za rok 2017. Vzhledem k tomu, že byl zastaven i aktualizovaný projekt rekonstrukce ČOV, který byl naplánován naší bývalou radou města a v rozpočtu roku 2016 pro něj bylo vyhrazeno 32 mil.Kč, je v ohrožení i čerpání získané dotace 75 mil. Kč a v neposlední řadě hrozí od 1.1.2017 městu Slaný pokuta za vypouštění odpadních vod z ČOV, které nesplňují předepsané limity. Rovněž se vzdaluje i rozeběhnutí městské společnosti SLAVOS Slaný s.r.o. neboť vedení města dosud nedokázalo obsadit post jednatele této společnosti po rezignaci bývalého 1.místostarosty Ing.Grohmanna a to ani po mém návrhu, aby tento post zastával starosta města.

Co říci na závěr?
Snažíme se, aby město Slaný získalo zpět kontrolu nad provozováním vodovodů a kanalizací v našem městě a aby zisk, který z této monopolní činnosti plyne, byl směřován zpět do rozvoje a oprav této infrastruktury. Každý, kdo nás podpoří v tomto našem snažení, je vítán.

Jiří Hůla - zastupitel města Slaný za Stranu svobodných občanů

Pozn. Článek byl aktualizován po 21.zasedání zastupitelstva města, kdy se o odložení vypovězení smlouvy s firmou Středočeské vodárny a.s. (SVAS) jednalo.

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem
Karel Pixa - 13.6.2017 10:15
Podle výše uvedeného je zřejmé, že machinace okolo vody pro město mají pro někoho nebo některé osoby známky korupčního jednání. Pokud ne, tak je to absolutní neodbornost a neznalost problému a hrozí škody hlavně pro občany Slaného v cenách vody v budoucnosti. Je třeba abyste shromažďovali důkazy, abychom mohli tento případ postoupit k trestnímu řízení. Myslím, že bude platit nový zákon o trestní odpovědnosti vedení obcí. Případně se můžeme obrátit na nadaci "Proti korupci". V tomto případě je občan rukojmí a nemůže se jinak bránit.
Odesláno z IP: 85.71.234.110