Střípky ze zastupitelstva (22.ZM 27.6.2016)

Střípky ze zastupitelstva (22.ZM 27.6.2016)
27.6.2016, Jiří Hůla

Můj komentář k zasedání zastupitelstva Města Slaný. Berte to jako reakci na jiné subjektivní a dle mého názoru účelově psané komentáře politických oponentů. 

S ohledem na fakt, že zápis zasedání zastupitelstva města Slaný nemůže obsahovat některé momenty, které ovšem považuji za důležité a rád bych je zdůraznil, rozhodl jsem se publikovat svůj komentář k zasedáním zastupitelstva města Slaný.

22.zasedání zastupitelstva města Slaný se uskutečnilo v pondělí, 27.června 2016. Jednalo se vlastně o "pokračování" předchozího 21.zasedání zastupitelstva ze dne 20.června 2016, které bylo ukončeno ve 22:26 hodin pro nedostatek přítomných zastupitelů. Oba zastupitelé za Stranu svobodných občanů (Jan Chyský, Jiří Hůla) byli přítomni až do konce zasedání. To jen tak pro pořádek, takže v nás chybu nehledejte. 

Předem, již 23.června jsem podal já a p.Šmehlík (Naše město/SPOZ) návrhy na doplnění bodů do programu. Já jsem navrhoval bod "Jmenování resp. navržení jednatele společnosti SLAVOS Slaný s.r.o.", p.Šmehlík navrhoval bod "Odvolání místostarosty města Ing.Pavla Záloma". Nemělo to tedy být pro zastupitele ani pro vedení města žádné překvapení na poslední chvíli. O našich návrzích mělo být tedy řádně hlasováno, zda budou do programu zařazeny. Místo toho jsme se dočkali argumentace ze strany starosty města Mgr.Martina Hrabánka (ODS), dle které měla jednatele společnosti určit jen rada města bez projednání v zastupitelstvu. To je samozřejmě naprostý nesmysl, protože by tak bylo upřeno právo zastupitelů a občanů města navrhnout na tento post svého kandidáta  viz. § 84 odst. 2 písm. g)  zákona o obcích. Po krátké výměně názorů a podpoře mé argumentace ze strany dalších zastupitelů (p.Šmehlík, p.Peška) uznal pan starosta mnou navržený postup za správný a nechal o našich návrzích bodů do programu hlasovat. Zde je nutno zdůraznit, že z 27 počtů členů zastupitelstva města Slaný bylo přítomno jen 17, z toho 9 z řad koalice (ODS,ČSSD, KDU/SZ, OMS-STAN, VpS, část ANO) a 8 z řad opozice (Svobodní, USZ, Naše město, část ANO).

Zde se ukázalo, jaký problém dělá koaličním zastupitelům počítat do 14, takže když koaliční zastupitelé neprojevili dostatek respektu k návrhům opozičních zastupitelů na doplnění programu o dva zmíněné body, reakcí bylo odmítnutí programu jako celku ze strany většiny opozičních zastupitelů. Tím by bylo 22.zasedání ZM ukončeno. Řídící zasedání tj. starosta města, vyzval zastupitele k tzv. dohadovacímu řízení. Svobodné zastupoval na tomto dohadovacím řízení Jan Chyský a požadoval zahrnutí obou bodů do programu. S tím nakonec většina zastupitelů souhlasila a přislíbila body do programu zařadit pod čísly 10b a 10c tj. před poslední bod programu Diskuze. Co ale kolega Chyský před odchodem zaslechl a neměl asi slyšet bylo, že před projednáváním těchto bodů hodlají někteří zastupitelé z koalice zasedání opustit, aby k projednávání námi navržených bodů nedošlo. Naše reakce tedy nemohla být jiná než požadovat přesunutí (pro koalici) klíčového bodu č.9 (Dodatek ke Smlouvě o úvěru s ČSOB Praha na investiční projekt Revitalizace historického jádra města Slaný-Husova ulice) až za námi navrhované body programu resp. předřazení našich bodů před tento bod programu. Přestože se to některým zastupitelům koalice evidentně nelíbilo a obviňovali nás z vydírání, tak nakonec s návrhem souhlasili a došlo ke schválení programu (v 16:48 hodin). Nebýt jejich trucovitému chování, mohli jsme si těch 48 minut ušetřit. Tak třeba to příště půjde již lépe...

Následovalo projednávání poměrně rutinních bodů programu (1-8), což bylo vidět i na době, po kterou projednávání trvalo (od 16:48 do 17:05 hod.).

Na chvilku se zastavím u projednávání bodu č.7 (Návrh na RO 25/2016 - přijetí poskytnuté dotace z rozpočtu Středočeského kraje). Zde v diskuzi vystoupil zastupitel p.Peška (Naše město/KSČM), který je také krajským zastupitelem a rovněž jeho zásluhou město Slaný tuto dotaci získalo. Není to první krajská dotace, o kterou se zasadil, v loňském roce úspěšně prosazoval získání dalších krajských dotací jak pro město Slaný, tak pro sportovní organizace ve městě. Místo byť i prostého "děkuji" ze strany vedení města se dočkal jen okřikování od řídícího zasedání. Pan Peška se snažil rovněž požádat vedení města aby prostřednictvím svých zástupců za ODS a ČSSD podpořili získání dalších příspěvků z kraje pro Integrovanou střední školu Slaný, které se snaží vyjednat. Marně.

Následovalo projednávání bodu 8b (Odvolání místostarosty města Ing.Pavla Záloma). Zde si samozřejmě zastupitelé z řad opozice uvědomovali, že tento návrh nezíská potřebnou většinu, chtěli však tímto návrhem jasně veřejně demonstrovat nesouhlas s počínáním ing. Záloma v jeho funkci místostarosty, zejména po kauze pokusu o zcizení smlouvy a přístupem k rekonstrukci ČOV.

Při projednávání mnou navrženého bodu 8c (Navržení jednatele společnosti SLAVOS Slaný s.r.o.) jsem požadoval, aby některý z uvolněných (tj. městem placených) představitelů vedení města (starosta, místostarosta) převzal odpovědnost za přípravu převzetí vodohospodářské infrastruktury zpět do provozování města. Navrhoval jsem osobu nejpovolanější, starostu města Mgr.Martina Hrabánka (ODS). Všichni přítomní opoziční zastupitelé (7) a 3 koaliční hlasovali pro tento můj návrh, sám starosta města byl proti, 5 koaličních zastupitelů se zdrželo. Toto hlasování jen potvrdilo moje podezření, že stávající vedení města tj. koalice (ODS, ČSSD, OMS-STAN, KDU/SZ, Volba pro Slaný a část zastupitelů za ANO - p.Berkovec, p.Zíma, p.Širc) nemá zájem na tom, aby město Slaný provozovalo vodovody a kanalizaci prostřednictvím městem vlastněné společnosti SLAVOS Slaný s.r.o. a zmaří přijetí dotace ve výši 75 mil.Kč na rekonstrukci čistírny odpadních vod Slaný-Blahotice (ČOV). Velice rád bych se mýlil a pokud se tak stane, rád se veřejně omluvím.

A byli jsme v čase 17:10 hod. u projednávání bodu č. 9 (Dodatek ke Smlouvě o úvěru s ČSOB Praha...). Zde je potřeba objasnit, o co vlastně šlo a proč jsem hlasoval proti tomuto dodatku. Když v roce 2015 probíhala investiční akce "Revitalizace historického jádra města Slaný-Husova ulice", souhlasili zastupitelé s tím, že pro financování této akce uzavře město Slaný smlouvu o úvěru ve výši 32 mil.Kč. Vzhledem k tomu, že město Slaný mělo přislíbenu pro tuto akci dotaci ve výši zhruba 10 mil.Kč, počítala tato smlouva s mimořádnou splátkou 10 mil.Kč po přijetí dotace. Dotaci město Slaný obdrželo a přijalo (RO 17/2016), úvěr byl čerpán jen do výše necelých 20 mil.Kč. Navrhovaným dodatkem by si město Slaný ponechalo obdrženou dotaci 10 mil.Kč v přebytcích hospodaření a zvýšilo by své zadlužení o 10 mil.Kč. A to je v rozporu jak s původně odsouhlaseným postupem zastupitelstva, tak s programem slánských Svobodných a se Zásadami komunální politiky Svobodných. V současné době, kdy stávající vedení města (ODS, ČSSD, OMS-STAN) prakticky pozastavilo všechny plánované investiční akce v roce 2016 si myslím, že budeme mít na konci roku 2016 výrazný přebytek rozpočtu (v řádech desítek milionů Kč) a nepotřebujeme zvyšovat zadlužování města. Vzhledem k tomu, že stejný názor jako já měli i další opoziční zastupitelé, neprošel tento dodatek při hlasování. Místo něj naopak zastupitelé odsouhlasili RO na úhradu mimořádné splátky 10 mil.Kč z přebytků hospodaření předchozích let, tj. z kapitoly, do které byla přijata obdržená dotace. Myslím, že toto je správný a zodpovědný přístup.

Následovalo v čase 17:26 hod. projednávání bodu č.10 (RO 27/2016 na zajištění projektových dokumentací a realizaci akcí nezařazených v rozpočtu města na rok 2016). Toto je jen slabá náplast za zrušené investiční akce v letošním roce. Jednalo se o realizaci akcí (chodník v Durasově ulici, chodník v Nosačiské ulici, parkoviště v Lidické ulici, dokončení výměny oken v MŠ Cyrila Boudy, projekt na kanalizaci v Havířské ulici) v celkové výši 1,96 mil.Kč. Zde uspěl se svým návrhem Ing.Grohmann, který doporučil zastupitelům, aby peníze byly převedeny z akce "Intenzifikace ČOV", kde je již zřejmé, že nedojde k vyčerpání původně uvažovaných 32 mil.Kč v letošním roce a ponechání finančních prostředků na akci "Revitalizace ulice Handžburského", která by se stále ještě dala stihnout do konce letošního roku.

No a protože v posledním bodě tj. Diskuze neměl nikdo potřebu již diskutovat, tak bylo zasedání zastupitelstva v čase 17:29 hod. ukončeno po projednání všech bodů programu.

Tak zase příště...

Jiří Hůla - zastupitel města Slaný za Stranu svobodných občanů

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem