Naši "dobří" hospodáři

Naši "dobří" hospodáři
8.9.2016, Jiří Hůla

Asi málokdo z Vás ví o komplikované situaci s Krušovickou restaurací v Městském centru Grand, kterou se podařilo v loňském roce vyřešit díky vynikající práci JUDr.Corradiniové, zastupující město Slaný ve sporu s firmou Heineken. Ale pojďme hezky od začátku.

Podivné dědictví aneb další skvělá smlouva z historie
V průběhu rekonstrukce budovy bývalého hotelu Grand došlo k situaci, že město nemělo dostatek finančních prostředků pro uvedení nebytových prostor určených k pronájmu do stavu, kdy by šly pronajmout. A tak se hledaly cesty, jak rekonstrukce dokončit. Jedním z těchto prostorů bylo i cca 150 m2 v přízemí budovy. Podmínkou získání pronájmu bylo 100% zainvestování prostoru formou předplaceného nájemného. O pronájem projevil zájem Královský pivovar Krušovice za účelem zřízení pivnice s tím, že nájemce zrekonstruuje prostory pivnice na vlastní náklady a prokazatelně vynaložené náklady mu budou započteny formou předplaceného nájemného, které se bude postupně „odbydlovat“ v nájemcem nabídnuté výši 2.900 Kč/m2/rok. Rada města schválila pronájem prostoru na svém jednání 22. 12. 2004 pod bodem ad 1. Smlouva o nájmu byla uzavřena 2. 5. 2005 na dobu určitou 15ti let od jejího uzavření, tj. do 1. 5. 2020 s tím, že celkové náklady na stavební rekonstrukci nebytových prostor budou upřesněny po dokončení všech stavebních prací tak, že se smluvní strany zavazují dodatkem k této smlouvě specifikovat celkovou částku vynaložených nákladů na stavební rekonstrukci nebytových prostor maximálně do výše 9.000.000 Kč (bez DPH). Nájemné bude hradit nájemce pronajímateli na základě platebního kalendáře, který se stane nedílnou přílohou dodatku ke smlouvě. Po dobu zápočtu pohledávek neplatí nájemce pronajímateli fakticky žádné nájemné, a to až do úplného započtení nákladů uvedených v dodatku ke smlouvě. Až potud v pořádku.

Dále bylo touto smlouvou ovšem ujednáno, že pokud dojde k ukončení nájmu, je pronajímatel povinen uhradit nájemci dosud nezapočtené vynaložené náklady na stavební rekonstrukci nebytových prostor specifikované v dodatku k této smlouvě a to ve lhůtě 500 dnů ode dne skončení nájemního vztahu a to s úrokem ve výši 5 % ročně.

15. 5. 2006 byl mezi nájemcem a pronajímatelem uzavřen dodatek č. 3, jehož předmětem byla specifikace vynaložených nákladů, které činily částku 6.893.652,- Kč včetně DPH v zákonné výši. Na můj vkus trochu moc peněz na 150 m2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je mimo jiné i platební kalendář na úhradu nájemného od května 2006 se splatností nájemného vždy k 10. dni měsíce, za který se platí. Měsíční zápočet je ve výši 36.347,00 Kč a poslední datum zápočtu ve výši 36.347,00 Kč je tímto splátkovým kalendářem stanoven do 30. 4. 2020. I přesto však zůstával po zápočtu poslední splátky stanovené splátkovým kalendářem závazek města vůči nájemci ve výši 801.478,- Kč !!!

Královský pivovar Krušovice a. s. v roce 2007 koupil Heineken Česká republika, a.s., proto dále v textu je uváděno jméno nového vlastníka.

Dne 31. 7. 2013 obdrželo město Slaný od nájemce oznámení, že odstupují od nájemní smlouvy, protože se předmět nájmu stal bez jejich zavinění nezpůsobilý ke smluvenému užívání a současně s tím bylo město vyzváno k úhradě nezapočtené části nákladů vynaložených na stavební rekonstrukci společně s úrokem 5 % p. a. z uvedené částky ode dne následujícího po ukončení smluvního vztahu do úplného zaplacení a to ve lhůtě 500 dní ode dne skončení nájemního vztahu. Částka nezapočtených nákladů ke dni 31. 7. 2013 činila 3.745.557 Kč.

Neprodleně po obdržení návrhu na ukončení smlouvy o nájmu tehdejší 1.místostarosta města Jaroslav Hložek zahájil vyjednávání s představiteli Heinekenu s cílem zajistit obsazení prostor novým podnájemcem Heinekenu nebo v případě trvání Heinekenu na ukončení nájemní smlouvy snížit požadovanou částku nezapočtených nákladů, kterou požaduje od Města Slaného uhradit.

Odpovědí byl návrh Heinekenu na ukončení nájemní smlouvy pod podmínkou, že město zaplatí Heinekenu 900.000,- Kč za provedené investice. V té době to byla výhodná nabídka. Město Slaný mohlo návrh na ukončení smlouvy o nájmu přijmout a poté mohlo prostory restaurace pronajímat přímo, a tím získávat příjmy z nájemného do rozpočtu města a současně by od Heinekenu získalo zdarma technické zhodnocení ve výši 2.845.557 Kč k datu 1. 7. 2013, to je přibližně k datu podání odstoupení od nájemní smlouvy. Nutno zdůraznit, že částka 900.000 Kč není žádnou pokutou, ale nezapočtenými náklady proti nájemnému a jejím zaplacením by získalo Město Slaný úplné dispoziční právo s veškerými prostorami restaurace. Tento návrh byl předložen ke schválení radě města dne 9. dubna 2014, ale byl radou města odložen a dále dne 23. dubna 2014 pod bodem ad 8/, ale v zápise z rady města není výsledek jednání pod bodem ad 8/ žádný uveden. Poté se dalšího jednání s Heinekenem ujal osobně tehdejší starosta Mgr. Hrabánek (ODS) s cílem pokud možno dojednat nepeněžní vyrovnání. Výsledkem bylo stažení návrhu ze strany Heinekenu, který uzavřel podnájemní smlouvu se současným nájemcem, panem Junglingem. Nejistota pokračovala. Protože zrušení odstoupení od nájemní smlouvy dohodou se Heinekenu po právní stránce zdálo jako nedostatečné, zaslali proto 21. listopadu 2014 návrh dohody o narovnání. Tato dohoda zjevně chránila pouze Heineken, a proto naše rada města dohodu předala na základě doporučení odboru správy majetku k posouzení advokátní kanceláři JUDr. Corradiniové, která se tímto případem zabývala již od roku 2013. Výsledkem byla dohoda o narovnání schválená zastupitelstvem města Slaný dne 30.11.2015, která ukončila tuto úžasnou smlouvu s tím, že město Slaný nemuselo hradit Heinekenu ani korunu a mohlo opět s tímto prostorem nakládat dle svého. 

Je libo restauraci za 12 Kč ročně?
Roční nájemné za užívání  těchto prostor restaurace činí dle sazeb schválených radou města cca 220.000,- Kč. Samozřejmě, že správný postup by měl být vypsat veřejnou soutěž, zpropagovat a nabídnout tyto prostory k pronájmu za standardních podmínek a sazeb. Ale to bychom nesměli být ve Slaném a v současné radě města by museli být hospodáři. Místo toho současná rada města schválila pronájem těchto prostor na dobu pěti let za 12 Kč ročně. Neznalému člověku by zápis ze 69.RM ze dne 22.6.2016 ani nepřipadal nějak divný. Je v něm mimo jiné uvedeno:

21/69/2016/RM
ŽÁDOST O SOUHLAS S UZAVŘENÍM SMLOUVY NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V Č. P. 161 V TŘEBÍZSKÉHO ULICI VE SLANÉM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA SLANÉHO
Rada města udělila souhlas příspěvkové organizaci KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA SLANÉHO, se sídlem Slaný, Wilsonova 575, IČ: 00338401 k uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí o celkové výměře 150,39 m2 a nebytových prostor ve 2. a 3. patře o celkové výměře 82,80 m2 v č. p. 161 v Třebízského ulici ve Slaném s Petrem Jünglingem, IČ: 75448050, bytem Slaný, Cyrila Boudy 280 na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021 za roční nájemné ve výši 198.224,00 Kč.

Nic divného? To by ovšem uvedený nájemce nesměl mít uzavřenu nájemní smlouvu na zmíněných 82,80 m2 ve 2. a 3.patře za cenu 198.212,- Kč ročně (nájemce uzavřel smlouvu již v roce 2011, viz. zápis ze 14.RM ze dne 8.6.2011, původní výše nájemného 185.000,- Kč byla navyšována o míru inflace).

Rozdíl dělá tedy krásných 12 Kč ročně za 150,39 m2.

Co Vás ovšem srazí do kolen je, že město Slaný nejenže nebude mít dalších 5 let fakticky žádný příjem z tohoto nebytového prostoru, ale ještě do něj nyní investuje další svoje finanční prostředky aby mohlo prostor nájemci předat. Nad tím skutečně zůstává rozum stát.

Jestlipak by se tak chovali naši radní z koalice ODS/ČSSD/KDU-SZ/OMS-STAN/ANO pokud by to byl jejich vlastní majetek?

Asi ne, viďte…

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem