Střípky ze zasedání zastupitelstva - 19.12.2018 - rozpočet

Střípky ze zasedání zastupitelstva - 19.12.2018 - rozpočet

26.12.2018, Jiří Hůla

Ve středu, 19.prosince 2018, se konalo od 16:00 hodin již 3.zasedání zastupitelstva města (ZM) ve Slaném po říjnových komunálních volbách. Stejně jako předchozí dvě, probíhalo v konstruktivní, pracovní atmosféře.

Na programu 3.ZM bylo celkem 19 bodů (pokud nepočítám dodatečně zařazené dva body do programu, přílepky), nejdůležitějším z nich byl bod č.13, návrh na rozpočet města Slaného na rok 2019. 

Program byl schválen v 16:29 hodin všemi přítomnými zastupiteli (21 pro). Postupně se probíraly jednotlivé body programu, většina z nich byla rutina, takže rozpočet přišel na řadu již v 17:27 hodin. Zastupitelé a občané podali celkem 28 pozměňovacích návrhů k rozpočtu města. Diskuze k rozpočtu probíhala celkem tři a půl hodiny. Následně probíhalo hlasování o pozměňovacích návrzích.

1, Návrh zastupitele Hůly (Svobodní) na navýšení kapitálových výdajů o položku "MC Grand - projekt" ve výši cca 500 tis. Kč na vypracování projektu rekonstrukce křídla budovy, kde se dříve nacházely hotelové pokoje. Tento můj návrh byl původně směřován na zrekonstruování do podoby malometrážních bytů 1+KK a 2+KK, čemuž stávájící dispozice objektu vyhovuje. Hlasováním tuto položku podpořilo 22 zastupitelů z 23 přítomných, 1 se zdržel.

2, Návrh zastupitele Bartoníčka (OMS/STAN) na převedení cca 75 tis.Kč z odboru kultury na "Příspěvek spolku Wotrubia (historická konference a vydání sborníku)". Z diskuze s kolegou Bartoníčkem vím, že se jedná zhruba o polovinu nákladů, které jsou spojeny s pořádáním konference a následným vydáním sborníku. Návrh podporu zastupitelů nezískal, podpořilo ho pouze 5 přítomných zastupitelů (6 proti, 12 zdrželo).

3, Návrh zastupitele Bartoníčka (OMS/STAN) na navýšení kapitálových výdajů u položky "Okresní dům - projektová dokumentace" o 300 tis.Kč na 600 tis.Kč. Návrh získal podporu 5 zastupitelů, 1 byl proti, 17 se zdrželo. Není důvod k obavám, projektový manažer má velkou rezervu v rozpočtu na běžné výdaje (5 mil.Kč), takže v případě potřeby lze potřebnou část převést z tého rezervy v rámci kapitoly.

4, Návrh zastupitele Bartoníčka (OMS/STAN) na navýšení kapitálových výdajů o položku "Skatepark - obnova prvků". Zde bylo několik variant, zastupitelé většinově podpořili navýšení o celých 1,2 mil. Kč, celkem 16 bylo pro, 1 proti, 6 se zdrželo. Toto sportoviště tedy získá novou podobu a nové prvky.

5, Návrh zastupitele Bartoníčka (OMS/STAN) na navýšení kapitálových výdajů o položku "Hlaváčkovo náměstí - rozšíření parkovacích míst před MŠ" ve výši 1,4 mil.Kč. Zde zastupitelům chyběl k posouzení tohoto návrhu závěr studie, která byla v roce 2018 zadána, takže položka nemohla být objektivně zastupiteli posouzena. Všichni si uvědomují, že se situace musí před školkou řešit, ale o konkrétním návrhu bude ještě zastupitelstvo jednat. Návrh tak podporu nezískal, 1 pro, 10 proti, 12 se zdrželo.

6, Návrh zastupitele Bartoníčka (OMS/STAN) na navýšení kapitálových výdajů o položku "Rekonstrukce veřejných WC na bezbariérové" ve výši 1,29 mil.Kč. Zde byl návrh komentován starostou města, Martinem Hrabánkem (ODS), že se připravuje žádost o dotaci na tuto rekonstrukci, takže by město nemuselo vynaložit celou částku na rekonstrukci. Návrh tak nezískal potřebnou většinu, 1 zastupitel byl pro návrh, 5 proti, 17 se zdrželo.

7, Návrh zastupitele Bartoníčka (OMS/STAN) na navýšení kapitálových výdajů o položku "Durasova - rekonstrukce mostek (chodník)" ve výši 600 tis.Kč na projekt a realizaci. Chodník na straně sokolovny ve Kvíčku končí před mostkem, kde je zábrana, která nutí chodce vstoupit do vozovky, přejít most a následně opět vstoupit na chodník. Je to nelogické a dopravně bezpečnostní riziko. Zde jsem se s navrhovatelem shodoval na potřebě tohoto záměru, ale podporu nezískal, 7 zastupitelů pro, 16 se zdrželo. Zde si dovolím poznámku. Je škoda, že tento návrh nebyl doplněn o obrazový materiál, kde by situaci zastupitelé viděli "na vlastní oči" a o vyjádření dopravní komise. Věřím tomu, že pak by hlasování dopadlo jinak.

8, Návrh zastupitele Bartoníčka (OMS/STAN) na navýšení kapitálových výdajů o položku "Velvarská 136 - vybavení 4.nadzemního podlaží klimatizací" ve výši 50 tis.Kč na projekt. Návrh souvisel s projektem, který byl v rozpočtu již zařazen na vybudování klimatizace v 3.NP a v serverovnách městského úřadu (tabulka č.8, položka 49 ve výši 990 tis.Kč). Starosta města komentoval tento návrh tak, že se uvažuje o projektu na vybudování klimatizace v celé budově, takže dělat projekt jen pro 4.NP mu přijde zbytečné. Návrh podporu nezískal, 1 zastupitel hlasoval pro, 5 proti, 17 se zdrželo.

9, Návrh zastupitele Bartoníčka (OMS/STAN) na navýšení kapitálových výdajů o položku "Ouvalova 392 - rekonstrukce objektu" o částku 950 tis.Kč na prováděcí dokumentaci a výměnu oken. Nutno říci, že ohledně rekonstrukce tohoto objektu města, známého lidově jako ubytovna Mexiko, probíhala na předchozích zastupitelstvech velká debata ohledně jeho využití a rekonstrukci. Osobně si myslím, že je škoda, že byl na předchozích zasedáních zastupitelstva města zamítnut návrh na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tohoto objektu, byť by to nebylo pro město Slaný nějak zvlášt výhodné, spíše by to byla taková bezúročná půjčka od státu. Starosta města informoval přítomné zastupitele a občany, že se připravuje národní dotační program "Výstavba 2019", takže doporučuje vyčkat na podmínky tohoto dotačního programu. Návrh kolegy Bartoníčka tak podporu zastupitelů nezískal, 7 pro, 2 proti, 14 se zdrželo.

10, Návrh zastupitele Hůly (Svobodní) na navýšení kapitálových výdajů o položku "Pomník americkým letcům B-17 - rekonstrukce/oprava" ve výši cca 300 tis. Kč. Tento můj návrh vycházel z toho, že již několik let se plánuje oprava tohoto pomníku posádky amerického bombardéru, který byl sestřelen 2.března 1945 poblíž Slaného, ale dosud se tato oprava neuskutečnila. Pomník je majetkem města Slaný, byl odhalen 28.září 1996. Pravidelně byl navštevován i významnými pamětníky z řad veteránů II.světové války, bývalých českých pilotů v RAF a zástupci ambasády Spojených států amerických. Nyní je již několik let částečně rozebrán a podepisuje se na něm zub času. Přítomní zastupitelé a občané se mohli seznámit v obrazové dokumentaci s jeho původním a současným vzhledem. Tento návrh získal podporu všech, 23 přítomných zastupitelů.

11, Návrh zastupitele Bartoníčka (OMS/STAN) na navýšení provozních výdajů o položku "Pronájem chemického WC (Háje - altán)" a finanční částku 32.000,- Kč. Lesopark Háje a v něm přítomný altán, kde se občas konají menší kulturní akce, nemá bohužel dosud vyřešeno hygienické zázemí. Do budoucna se počítá s využitím bezbariérových toalet a zázemí blízkého letního kina, jak v diskuzi přednesla kolegyně zastupitelka Markéta Matoušková (OMS/STAN), ale rekonstrukce ještě neproběhla (je naplánována v rozpočtu pro rok 2019). Zde si myslím, že jako dočasné řešení by mobilní WC bylo rozumné, návrh jsem podpořil, ale nestačilo to, 3 zastupitelé pro, 12 proti, 8 se zdrželo. Je škoda, že do rozhodování zastupitelů občas zasahuje jejich averze k osobě předkladatele, místo aby se soustředili na to podstatné, tedy předkládaný návrh.

12, Návrh zastupitele Zlámala (USZ) na navýšení kapitálových výdajů o položku "Slavos - rezerva" ve výši 2 mil.Kč. V rozpočtu je již položka "Nákup budovy Slavos" ve výši 10 mil.Kč (tabulka č.8, položka č.53), která je určena pro nákup zázemí a provozní budovy městské vodohospodářské společnosti Slavos s.r.o. (s podílem DSO VSOSO). Návrh kolegy zastupitele Zlámala byl směřován k tomu, že nová městská společnost bude potřebovat v roce 2019 finance na pořízení i dalších věcí a nejen samotné budovy, takže chtěl mít pro tyto účely v rozpočtu nějakou rezervu. Samotná společnost má k dispozici ještě základní kapitál 600 tis. Kč. Návrh získal podporu 22 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel.

13, Návrh zastupitele Šmehlíka (Naše město) na snížení běžných výdajů města o 7 mil. Kč. Tento návrh zastupitele Luboše Šmehlíka zcela chápu a rovněž jsem pro něj hlasoval. Město Slaný spotřebovává na své běžné výdaje (mzdy zaměstnanců, náklady na provoz úřadu atd.) čím dál tím více peněz z rozpočtu. Zatímco v roce 2015 stačilo necelých 214 mil.Kč, tak v roce 2019 to má být téměř 275 mil. Kč. Ale návrh přijat nebyl, 8 zastupitelů pro, 8 proti, 7 se zdrželo.

14, Návrh zastupitele Šmehlíka (Naše město) na vyřazení položky č.18 v tabulce č.8, kapitálové výdaje, "Piazeta Na Dolíkách - projektová dokumentace" ve výši 220 tis. Kč. Zde je potřeba si uvědomit, že nešlo jen o těch 220 tisíc Kč. Samotná realizace piazety bude stát řádově 5 mil.Kč a to se jedná o položku, kterou občané sídliště Na Dolíkách ve veřejném připomínkování rekonstrukce tohoto veřejného prostoru rozhodně nepožadovali, což kolega zastupitel Šmehlík v diskuzi zdůraznil. I tento návrh kolegy zastupitele Šmehlíka jsem podpořil, ale nestačilo to. 8 zastupitelů pro návrh, 12 proti, 3 se zdrželi. 

15, Návrh zastupitele Hůly (Svobodní) na navýšení kapitálových výdajů o položku "Klikací rozpočet" ve výši 72,6 tis. Kč na pořízení modulu do informačního systému VERA, který používá finanční odbor městského úřadu. Tento modul umožní on-line, prostřednictvím webových stránek města, zpřístupnit podrobné informace o příjmech a výdajích z rozpočtu města v průběhu roku. Data jsou automaticky aktualizována po měsíčních uzávěrkách (měsíce leden/únor, červenec/srpen po dvou měsících). Nejen zastupitelé, ale i občané tak získají možnost se kdykoliv podívat, jak jsou čerpány veřejné prostředky a porovnat i s předchozími lety. Zastupitelům to umožní případně v průběhu roku navrhovat přesuny financí z nerealizovaných akcí na jiné, které se tak realizovat v daném roce dají. Návrh získal podporu 19 přítomných zastupitelů, 1 proti, 3 se zdrželi.

16, Návrh zastupitele Pešky (Naše město) na doplnění programového vybavení finančního odboru o potřebné moduly tak, aby mohly být upřesněny položky v rozpočtu města, které jsou zastupitelům a občanům předkládány vždy ve shrnutí, často jako "Ostatní služby" a jejichž rozklíčování je nyní složité. Jedná se často o položky velmi významné. Tento návrh je v souladu s předchozím, schváleným návrhem na klikací rozpočet, který vhodně doplňuje. Velmi těsně tento návrh získal potřebnou podporu 14 zastupitelů, 9 se jich zdrželo.

17, Návrh místostarosty Vondráčka (ANO2011) na navýšení příspěvku VSH (víceúčelová sportovní hala) o 150 tis.Kč vzhledem k předpokládanému navýšení cen za elektrickou energii v roce 2019. Schváleno 22 zastupiteli pro, 1 se zdržel.

18, Návrh občana p.Náprstka na navýšení transferu příspěvkovým organizacím (Ostrov Slaný) o 14 tis.Kč na již tradiční seriál sportovních soutěží Slánská tisícovka. Návrh schválilo 19 zastupitelů pro, 1 proti, 3 se zdrželi.

19, Návrh zastupitele Pešky (Naše město) na vyřazení nákupu elektromobilu pro Městský úřad ve výši 640 tis.Kč (podíl dotace). Vzhledem k tomu, že již rada města vyřadila z návrhu rozpočtu při jeho projednávání položku na nabíjecí stanici, byl tohle očekávaný krok ze strany zastupitelů. Návrh podpořilo 20 zastupitelů, 2 byli proti, 1 se zdržel.

20, Návrh zastupitele Pešky (Naše město) na vyřazení nákupu hlasovacího zařízení pro zastupitelstvo města ve výši 205 tis. Kč (položka 23, tabulka č.8). Zde se domnívám, že by menší modernizace jednáním zastupitelstva města prospěla, snad nám to ušetří čas, tajemníkovi města nervy a sekretatiátu práci se záznamy o hlasováních. Návrh nebyl přijat, podpořilo ho 5 přítomných zastupitelů, 18 bylo proti.

21, Návrh zastupitele Pešky (Naše město) na vyřazení položky Fond obnovy domů z příjmů (tabulka č.1), ve výši 1,5 mil. Kč. Kolega zastupitel Peška se domníval, že fond nebyl v roce 2018 čerpán, protože vyhodnocení probíhalo ke konci roku a zastupitelstvo prodloužilo termín podávání podkladů do poloviny roku 2019. Starosta města ale oponoval, že z fondu čerpáno bylo a jeho naplnění je nutné pro další fungování. Návrh tak nebyl přijat, pro byl jen sám předkladatel návrhu, 19 zastupitelů bylo proti, 3 se zdrželi.

22, Návrh občana p.Žáka, organizátora boulderingových akcí, na zařazení položky "Neinvestiční transfer Lezení do škol - bouldering" ve výši 100 tis.Kč pro pořádání místního poháru v boulderingu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o akci místního významu, tak zastupitelé návrh nepodpořili, 9 pro, 14 se zdrželo. Nic nebrání p.Žákovi si požádat o příspěvek na tuto akci v rámci grantového řízení, které je vypsáno městem Slaný pro rok 2019. Žádosti přijímá městský úřad již od 3.ledna 2019.

23, Návrh zastupitelky paní Bělochové (ODS) na zvýšení příspěvku všem školám o 50 tis.Kč s ohledem na předpokládané zvýšení cen elektrické energie v roce 2019. Schváleno 22 zastupiteli pro, 1 se zdržel.

24, Návrh zastupitele Chyského (Svobodní) na snížení kapitálového výdaje "Nákup nového serveru" o 200 tis.Kč na 450 tis.Kč (položka č.22, tabulka č.8). Návrh padl po konzultaci se správcem sítě městského úřadu, kdy bylo potvrzeno, že by navrhovaná částka měla na pořízení stačit. Návrh schválilo všech přítomných 23 zastupitelů.

25, Návrh zastupitele Zlámala (USZ) na snížení kapitálového výdaje "Letní kino - rekonstrukce WC včetně kanalizační přípojky" o 400 tis.Kč na 2,5 mil.Kč (položka č.37, tabulka č.8). Návrh podpořilo 19 zastupitelů, 3 byli proti, 1 se zdržel. Zde jsem hlasoval proti tomuto návrhu, protože původní návrh vycházel z kalkulace dle projektu, takže se domnívám, že snižování této položky bez nějakého konkrétního návrhu na vyškrtnutí něčeho konkrétního ze samotného projektu, je k ničemu. Ale zastupitelé rozhodli o snížení, takže se odbor správy majetku bude muset snažit :)

26, Návrh zastupitele Hůly (Svobodní) na navýšení položky "Neinvestiční transfer Hasičský záchranný sbor" o 200 tis.Kč na 400 tis.Kč (tabulka č.12). Můj návrh vycházel z toho, že již v průběhu roku 2018 požádal Hasičský záchranný sbor (HZS) o navýšení na 500 tis.Kč, zastupitelstvo města tehdy žádost neakceptovalo, z části také pro řekněme né úplně empatické chování přítomného zástupce HZS. Ale zpět k tomu podstatnému, město Slaný má povinnost mít zajištěnu jednotku požární ochrany podle zákona o požární ochraně a podle zákona o integrovaném záchranném systému. Tuto povinnost pro naše město zajišťuje místní jednotka HZS Středočeského kraje, které dosud město přispívalo na činnost částkou 200 tisíc Kč ročně. Asi dokážete laicky, stejně jako já, posoudit, že pokud by si mělo město Slaný zajišťovat tuto činnost z vlastních prostředků formou např. dobrovolných hasičů, tak by tato částka byla nesrovnatelně vyšší, řekněme v řádech jednotek milionů Kč. Spolupráce s HSZ Středočeského kraje, je tedy pro naše město a náš rozpočet výhodnější. A protože při spolupráci by měly být spokojené obě strany, navrhl jsem navýšení na kompromisní částku 400 tis.Kč ročně, kterou dojednal starosta města Martin Hrabánek (ODS) v průběhu roku 2018. Návrh byl schválen 19 zastupiteli pro, 1 byl proti, 3 se zdrželi.

27, Návrh zastupitele Hůly (Svobodní) na přesun položek "Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem" a "Neinv.transfer TOI TOI Cup" do položky "Neinvestiční transfery sportovním zařízením" (tabulka č.12). O co jde? Jde o princip. Město Slaný vypisuje každý rok dotační řízení na činnost sportovních a zájmových organizací. Tyto organizace, které působí na území města Slaný, si mohou požádat v rámci tohoto řízení o příspěvek na činnost. Předloží své náklady na činnost z předchozího roku a na základě pravidel, která jsou schválena zastupitelstvem, jim město Slaný poskytne příspěvek na činnost v daném kalendářním roce. Stejně tak si mohou tyto organizace požádat o příspěvek na konkrétní akci, kterou ve městě pořádají. Každý rok tak zastupitelstvo rozdělí řádově 5 mil.Kč sportovním organizacím, 800 tisíc zájmovým organizacím a 200 tisíc kulturním akcím. V roce 2019 jsou ty navrhované částky ještě vyšší (5,7 mil. sport, 870 tis. zájmové org., 250 tis. kultura). No a pak zde máme automotoklub AMK Slaný (plochá dráha), kde nejsou schopni si zástupci této organizace požádat o příspěvek, doložit ho podklady a fakturami. Historicky dostával AMK Slaný účelový příspěvek na nájem v rozmezí 100-250 tisíc Kč, nájemné ovšem vlastníkům pozemků neplatil, soudní spor logicky prohrál a na úhradě těchto nákladů se tak podílelo město. Protěžování této organizace na úkor všech ostatních, kteří pravidla dodržují, každý rok si požádají a svou žádost doloží, mi přijde značně nespravedlivé a proto opakovaně žádám o nápravu tohoto stavu. Co se týče položky na TOI TOI Cup, zde nemám nejmenší problém tuto akci podpořit, protože se jedná o významnou akci, která propaguje sport na území města Slaný, je zpravidla přenášena i televizními stanicemi atd. Jen z hlediska princiu si myslím, že by organizátor klidně mohl požádat o grant na tuto sportovní událost, určitě by mu ho zastupitelstvo města schválilo a nebyla by obcházena pravidla, která si pro takové případy samo zastupitelstvo schválilo. Čím déle se budou tolerovat výjimky, tím více jich bude příbývat a samotná pravidla pak budou mít hodnotu trhacího kalendáře. Nicméně jsem v tomto názoru poměrně osamocen, můj návrh podpořilo 7 zastupitelů, 9 bylo proti a 7 se zdrželo.

28, Návrh zastupitele Hůly (Svobodní) na přesun položek "Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny, Rock na valníku" do položky "Neinvestiční transfery zájmovým organizacím" resp. spíše na "Neinvestiční transfery nezisk.org. - granty kultura" v tabulce č.12. To je obdobná věc, jako u bodu 27. Každý rok se pořádají tyto dvě kulturní akce a organizátoři si mohou požádat o přidělení grantu. Zastupitelstvo má schválená pravidla pro přidělování grantů. A i přesto mají tito dva pořadatelé v rozpočtu alokované peníze extra. Navíc ještě špatně, jak poznamenal kolega zastupitel Peška (Naše město), protože každá ta akce měla mít v rozpočtu svoji položku (když už!) s konkrétní částkou. Takto, jak je to v návrhu rozpočtu (dvě akce pod jednou položkou), bude muset zastupitelstvo ještě rozhodnout, kolik peněz z těch 150 tis.Kč připadne akci Jazzové dny a kolik Rocku na valníku. Osobně nemám problém s finanční podporou těchto akcí, ale opět se domnívám, že si o tuto podporu měli organizátoři žádat v rámci vypsaného dotačního řízení. Když mohou ostatní, mohou i oni. A jako příklad mohu uvést Slánský Tuplák, který je rovněž významnou akcí pořádanou soukromým subjektem za podpory města, která ovšem probíhá dle schválených pravidel. Stejně jako výše, u předchozího návrhu, ale nezískal ani tento návrh potřebnou podporu, 6 zastupitelů bylo pro návrh, 14 proti, 3 se zdrželi.

Následně se hlasovalo o rozpočtu v upraveném znění jako celku, 20 zastupitelů hlasovalo pro, 3 se zdrželi. 

Pokud jste to dočetli až sem, tak dostáváte bobříka trpělivosti, stejně jako všichni zastupitelé, kteří vydrželi na zastupitelstvu až do konce, během dalších 45 minut projednali zbývající body programu a tři minuty před 22 hodinou bylo zastupitelstvo ukončeno a zastupitelé a přítomní občané se rozešli v klidu a míru domů. Tedy až na radu města, která zasedala po ZM. Ale o tom až v dalším článku, na který se určitě všichni netrpělivě těšíte.

Hezké vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2019 Vám přeje

Jiří Hůla, zastupitel za Svobodní - Strana svobodných občanů

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?