Naše priority

Řídíme se zdravým rozumem
Nenecháváme se ovlivnit averzí mezi některými skupinami v zastupitelstvu, nebo mezi koalicí a opozicí. Řídíme se striktně zdravým rozumem a reflektujeme konstruktivní připomínky všech zastupitelů nebo občanů.

Revize předraženého centrálního vytápění
Domy družstev, SVJ na sídlištích i objekty města jsou napojeny na centrální vytápění (CZT) a kvůli současné koncepci je téměř nemožné, aby se nějaký bytový dům osamostatnil a zajistil si vlastní vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Každý vlastník domu by měl mít svobodu v tom, jaký způsob vytápění a ohřevu TUV zvolí. Navrhujeme provést revizi stávající koncepce vytápění a nabídnout bytovým družstvům a SVJ alternativu. Podporujeme moderní systémy vytápění a ohřevu TUV (kombinace solárních panelů, tepelných čerpadel, bivalentních zdrojů). Absence zdroje odpadního tepla nedává žádný smysl pro další setrvání stávajícího způsobu předraženého monopolního CZT ve městě, navíc provozovanému soukromou firmou, kde nemá město Slaný žádný dohled nad stanovením ceny tepla a TUV pro odběratele ve Slaném. Decentralizace zdroje tepla a ohřevu TUV nás zbaví závislosti na monopolním provozovateli.

Monopolní služby by měly být provozovány městem
Jsme zastánci toho, že provozování monopolních služeb jako např. vodovodů a kanalizací by měla provádět městem vlastněná firma, která by neměla generovat zisk. Jedná se o služby, kde není možné dosáhnout nějakých úspor volnou soutěží více subjektů v tržním prostředí. Občané tak mohou mít jasný přehled prostřednictvím svých veřejných zástupců o kalkulacích a skutečných nákladech provozovatele. Takovým příkladem může být úspěšné provozování vodovodů a kanalizací městem ovládanou společností Slavos Slaný s.r.o.

Zvýšení bezpečnosti ve městě
Počet strážníků Městské policie považujeme za nedostatečný. Zejména bychom podporovali navýšení jejich počtu pro noční směny a zvýšení dohledu nad bezpečností ve městě v nočních hodinách. Vydáváním dalších a dalších městských vyhlášek, které nemá kdo kontrolovat a vymáhat, se bezpečnost ani pořádek ve městě nevyřeší. Jediným efektivním způsobem je navýšit počet hlídek, které ale musí svoji činnost provádět v terénu a nikoliv za stolem u kamerového systému.

Transparentnost
Všechny smlouvy města mají být zveřejněny na Internetu.
Výběrová řízení musí být transparentní, počet předložených nabídek by měl odpovídat hodnotě zadávané zakázky tak, aby při hodnocení nabídek bylo zřejmé, že vítězná nabídka odpovídá tržním cenám, které by měl zadavatel v rámci svých možností zkontrolovat. Směrnice města na zadávání zakázek musí být veřejně přístupná.
Zápisy a podklady pro jednání zastupitelstva musí být přístupné i veřejnosti na webových stránkách města a zpětně dohledatelné, s možností prohledávání textu. Totéž se týká zápisů z rady města.

Informovanost občanů – koncepce
Na internetových stránkách města by měla být možnost zaregistrovat se pro odběr informací dle různých oborů a kategorií. Aktuality města, opravy, odstávky, uzavírky, nedoplatky, termíny plateb, atd. Je nepřijatelné, aby občan obdržel rovnou např. pokutu za neuhrazené poplatky za odpad bez předchozího upozornění e-mailem či SMSkou. Ne, článek ve Slánské radnici opravdu nestačí.
Ověřená registrace by mohla být do budoucna i základem pro místní referenda, která by tak sloužila zastupitelům jako důležitá zpětná vazba od občanů města.
Každá větší investiční akce by měla mít vlastní informační internetové stránky.

Žádné nesmyslné zadlužování města
Město by mělo hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a dluhy (popř. úvěry na dobu delší 4 let) tvořit jen v mimořádných situacích pro nezbytné účely za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Prosazujeme toto pravidlo hospodaření města jako analogii návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu.

Zvýšení energetické soběstačnosti městských objektů
V souvislosti se zvyšujícími se cenami energií navrhujeme instalovat na objektech města fotovoltaické elektrárny (FVE), zejména na objektech, ve kterých je zároveň stálý odběr elektrické energie. Dojde tak ke snížení nákladů za energie a zvýšení energetické soběstačnosti. Podporujeme rovněž komunitní energetiku, které ale musí předcházet změna legislativy.

Zahájení diskuze o osudu bývalého parkovacího domu od firmy KOMA
Navrhujeme zahájit diskuzi o další existenci bývalého parkovacího domu od firmy KOMA.

Opravy chodníků a komunikací
Mnoho chodníků a komunikací je v nevyhovujícím stavu. Dlouhodobě podporujeme opravy stávajících silnic a chodníků a výstavbu nových. Město by se mělo starat v první řadě právě o veřejné statky tj. o obecní silnice a chodníky, zajištění pořádku a čistoty v obci. S udržením čistoty v obci souvisí i zlepšení odpadového hospodářství, zvýšení počtu nádob na tříděný odpad a jejich častější svoz.

Zlepšení péče o zeleň
Umíme si představit lepší komunikaci a výkonnost při péči o městskou zeleň. V současné době již existuje aktualizovaný pasport zeleně a harmonogram sečení trávy, je třeba se tedy zaměřit na jeho dodržování a kontrolu ze strany úředníků města. Podporujeme péči a zatraktivnění areálu lesoparku Háje a souvisejícího areálu letního kina.

Čisté chodníky místo překážkové dráhy
Město má prostředky na to, aby dokázalo zajistit u všech odpadkových košů sáčky na psí exkrementy. Majitelé psů platí městu ročně poplatky za psy, Technické služby pravidelně provádí svozy odpadu z odpadkových košů. Doplnění všech odpadkových košů o držák a roli sáčků na psí exkrementy by tedy neměl být neřešitelný problém. Prevence je vždy lepší než represe bez nabídnuté pomoci.

Podpora sportu ve Slaném
Podporu volnočasových aktivit považujeme za významný krok k prevenci kriminality ve městě. Podpoříme takové projekty, které jsou finančně soběstačné a nezatíží trvale výrazně rozpočet města, ale které by bez finanční podpory města nemohly vzniknout. Při podpoře sportovních a zájmových organizací ve městě trváme na rovném přístupu. Je pro nás nepřijatelné, aby někteří dostávali přímé dotace z rozpočtu města, když pro tento účel má město zastupitelstvem schválená pravidla.

Revitalizace městské plovárny
Preferujeme revitalizaci městské plovárny, která umožní její celoroční využití a stane se relaxační zónou propojenou s parkem v Benaru. Provozování městské plovárny bylo každoročně ztrátové v řádu kolem jednoho miliónu korun, byla využívána vždy maximálně 60 dní v roce, po zbytek roku byla naprosto nevyužívána. Její rekonstrukci za řádově 150 miliónů korun považujeme za neekonomickou a budeme hledat možnosti, jak provést revitalizaci celého areálu s nižšími náklady. Zavedeme opatření, která dovolí intenzivněji využít kapacity kryté plavecké haly během letních období a zlepší ekonomiku jejího provozování.

Svoboda v podnikání
V souladu s programem Svobodných chceme vytvářet co nejpříznivější podmínky pro  podnikatele v našem městě. Nechceme mít ze Slaného skanzen bez života.


SPLNĚNÉ CÍLE

Proč jsme se vlastně rozhodli kandidovat do zastupitelstva již v roce 2014?
Městu Slaný několik let po sobě vládla prakticky jedna politická strana, která ovládala zastupitelstvo a činila rozhodnutí, která byla v rozporu nejen se zákony, ale i se zdravým rozumem. Větší energii a prostředky města věnovala do sebepropagace a do propagace svých představitelů než do potřebných změn a investic. Zastupitelé ostatních, opozičních stran, nedostávali všechny informace potřebné k výkonu jejich funkce a došlo i na obcházení rozhodnutí zastupitelstva, pokud nebylo v souladu s názorem vládnoucího vedení města. Výsledkem pak byly kauzy, které vedly k mnohamiliónovým škodám na majetku města. Některé z nich se napravují dodnes. Proto jsme chtěli občanům nabídnout jinou představu, jak má být spravováno naše město.

Detailní a srozumitelný rozpočet na webu města
Občané města by měli mít jasnou a konkrétní představu o tom, jak a za co město utrácí jejich peníze. Proto byl pořízen účetní modul tzv. „klikacího rozpočtu”, který přímo na webových stránkách města umožňuje přehledně sledovat čerpání jednotlivých položek rozpočtu města a náklady jednotlivých investičních akcí. Klikací rozpočet najdete na webu meuslany.cz v části Městský úřad - Finanční odbor.

Ukončení provozu parkovacího domu APD od firmy KOMA
Od počátku jsme upozorňovali na nesmyslný projekt tzv. „automatizovaného” parkovacího domu od firmy KOMA. Jednalo se o předražený experiment, který nebyl ani schválen zastupitelstvem města, smlouvu podepsal tehdejší starosta města Ivo Rubík (ODS) bez potřebného mandátu. Když bylo dílo postaveno a zjistilo se, že nesplňuje požadované parametry z výběrového řízení, snažilo se tehdejší vedení města smlouvu dodatečně a nezákonně upravit v neprospěch města. Ani to nezachránilo parkovací dům, který ani po několika letech úprav nesplňoval ani základní požadované funkce a tak byl definitivně uzavřen. Zastupitelstvo po volbách v roce 2014 odmítlo za toto „dílo“ platit splátky, které byly bez právního důvodu, smlouva o dílo byla bez řádného schválení zastupitelstva neplatná. Následný soudní spor s firmou KOMA naše město po několika letech vyhrálo. I tak bylo za tento pomník arogance zaplaceno zhruba 47 miliónů korun z rozpočtu města a dalších několik miliónů korun za provozní ztrátu a náklady soudního sporu.

Provozování vodovodů a kanalizací městem vlastněnou společností
Dalším špatným rozhodnutím dřívějšího vedení města, respektive samotného starosty Ivo Rubíka (ODS) bez potřebného schválení rady města, bylo uzavření nájemní smlouvy na provozování vodovodů a kanalizací soukromou společností na dobu 20 let. Město tak ztratilo kontrolu nad cenou vodného a stočného a nemohlo ani čerpat dotace na potřebné rekonstrukce například čistírny odpadních vod. Kvůli nedostatečné kapacitě čistírny odpadních vod se zastavila i výstavba bytů a domů ve městě. Díky spolupráci koalice ostatních stran po volbách v roce 2014 se podařilo uzavřít dohodu o narovnání, založit městskou společnost Slavos Slaný s.r.o. (město Slaný vlastní ovládající většinu 75% společnosti, 25% pak vlastní spolek obcí VSO SO, kde má město Slaný opět ovládající většinu) a následně i získat dotaci a realizovat intenzifikaci čistírny odpadních vod. Společnost je pod veřejným dohledem zástupců města v dozorčí radě společnosti, které volí zastupitelstvo města.

Město opět vlastní 100% společnosti Technické služby Slaný s.r.o.
Jedním z dalších špatných rozhodnutí zastupitelstva před rokem 2014, bylo prodat 50% městské společnosti Technické služby Slaný s.r.o. za 5 mil.Kč. Kromě toho, že to absolutně neodpovídalo hodnotě podílu ve společnosti, ztratilo město nad společností ovládající většinu. Následným rozdělením společnosti přišlo o další desítky miliónů korun a o možnost provádět několik let svoz odpadu. V současné době již město vlastní opět 100% společnosti a provádí prostřednictvím své společnosti svoz odpadu. Díky tomu má město jasný přehled o nákladech této de facto monopolní služby a má kontrolu nad tvorbou cen.

Podpořili jsme výstavbu multifunkční sportovní haly
Na základě požadavků sportovních klubů jsme podpořili výstavbu nové multifunkční sportovní haly. Ve Slaném dlouhodobě chybí sportovní hala, která by splňovala požadavky sportovních oddílů, zejména futsalu, florbalu a dalších. Naší představou bylo, že následně vybudovanou halu bude provozovat spolek těchto sportovních oddílů a díky tomu nebude muset město hradit tak velké provozní náklady, kde většinu tvoří náklady na mzdy zaměstnanců. Díky nové hale by se tak měla uvolnit i kapacita haly BIOS pro neorganizovanou sportovní veřejnost.

Zpřístupnění parku u Benaru
Podpořili jsme zpřístupnění parku u Benaru, který získalo město na základě smlouvy s developerem v dané lokalitě.


CO SE ZATÍM NEPODAŘILO?

Změna koncepce vytápění městských objektů, včetně bytových domů
Již od roku 2014 se snažíme vymanit z nevýhodné smlouvy, kterou uzavřelo předchozí vedení města se soukromou společností RDK Servis s.r.o. na pronájem a provozování tepelných zařízení města. Smlouva byla nezákonně prodloužena dodatkem, který uzavřel tehdejší starosta města Ivo Rubík (ODS) bez souhlasu rady města a vedení města v roce 2018, které mohlo tuto smlouvu vypovědět, tak neučinilo. Nepodařilo se nám získat v zastupitelstvu města potřebnou většinu a rada města naše návrhy nereflektovala. Smlouva tak byla prodloužena o dalších 10 let do 31.10.2030. Odběratelé tepla ve Slaném tak platí nesmyslně vysoké ceny za teplo a TUV, které stanovuje tento monopolní provozovatel a dlouhodobě patří mezi nejdražší dodavatele v celé České Republice. Navíc manažerským pochybením nemá uzavřeny fixní ceny na vstupní energie (plyn), takže ceny tepla a TUV neustále násobně rostou. Považujeme to za naprostý výsměch všem odběratelům ve Slaném a neblahý důsledek zaslepeného a nekompetentního přístupu vedení města k této problematice.