Program

Řídíme se zdravým rozumem
Nenecháváme se ovlivnit averzí mezi některými skupinami v zastupitelstvu, nebo mezi koalicí a opozicí. Řídíme se striktně zdravým rozumem a reflektujeme konstruktivní připomínky všech zastupitelů nebo občanů.

Transparentnost
Všechny smlouvy města mají být zveřejněny na Internetu.
Výběrová řízení musí být transparentní, počet předložených nabídek by měl odpovídat hodnotě zadávané zakázky tak, aby při hodnocení nabídek bylo zřejmé, že vítězná nabídka odpovídá tržním cenám. Směrnice města na zadávání zakázek musí být veřejně přístupná.
Materiály a podklady pro jednání zastupitelstva musí být přístupné i veřejnosti na webových stránkách města a zpětně dohledatelné.

Informovanost občanů – koncepce
Na internetových stránkách města by měla být možnost zaregistrovat se pro odběr informací dle různých oborů a kategorií. Aktuality města, opravy, odstávky, uzavírky, nedoplatky, termíny plateb, atd. Je nepřijatelné, aby občan obdržel rovnou např. pokutu za neuhrazené poplatky za odpad bez předchozího upozornění e-mailem či SMSkou. Ne, článek ve Slánské radnici opravdu nestačí.
Ověřená registrace by mohla být do budoucna i základem pro místní referenda, která by tak sloužila zastupitelům jako důležitá zpětná vazba od občanů města.
Každá větší investiční akce by měla mít vlastní informační internetové stránky.

Detailní a srozumitelný rozpočet na webu, transparentní účty
Občané města by měli mít jasnou a konkrétní představu, za co město utrácí jejich peníze. Na webových stránkách města by měl být zveřejněn detailní tzv. „rozklikávací“ rozpočet města.  Jedná se o modul do účetního programu města, který umožní občanům i zastupitelům průběžně (po měsíčních aktualizacích dat) sledovat čerpání rozpočtu města a stav jednotlivých účtů. Bankovní účty města by měly být transparentní, aby o stavech účtů a pohybech na nich měli přehled zastupitelé i občané.

Žádné nesmyslné zadlužování města
Město by mělo hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a dluhy (popř. úvěry na dobu delší 4 let) tvořit jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Prosazujeme toto pravidlo hospodaření města jako analogii návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu.

Změna systému parkování v centru
Placené parkování se zavádí kvůli regulaci a nikoliv aby na něm město vydělávalo. Výše ročního poplatku by se měla pohybovat v řádech stokorun a nikoliv tisíců jako nyní. Neexistuje žádná kontrola nad výběrem parkovacích poplatků z parkovacích automatů, které nevydávají žádné doklady a který je nyní naprosto netransparentní. Pokud chce město regulovat parkování v centru města, musí nejdříve zajistit dostatek parkovacích míst v jeho okolí.

Ukončení provozu parkovacího domu APD od firmy KOMA
Existenci a provoz "automatizovaného" parkovacího domu (APD) považujeme za nesmysl a díru v rozpočtu našeho města. Jeho provoz je ztrátový, použitá technologie poruchová a bez přítomnosti lidské obsluhy nemožná. Jedná se o předražený „unikát“, který v případě pokračování provozu zvýší svoji provozní ztrátu na řádově 5 mil.Kč ročně. Nezachrání ho ani pokus maskovat výši ztráty příjmem z nájemného Komerční banky, které činí řádově 700.000 Kč ročně. Technologie APD bude vyžadovat v nejbližší době generální opravu v řádech několika milionů Kč. Parkovací dům užívá aktivně cca 40 aut. Navrhujeme parkovací dům uzavřít, snížit tak okamžitě jeho provozní ztrátu a zahájit diskuzi o jeho další existenci.

Oprava chodníků a komunikací
Mnoho chodníků a komunikací je v nevyhovujícím stavu. Dlouhodobě podporujeme opravy stávajících silnic a chodníků a výstavbu nových. Město by se mělo starat v první řadě právě o veřejné statky tj. o obecní silnice a chodníky, zajištění pořádku a čistoty v obci. S udržením čistoty v obci souvisí i zlepšení odpadového hospodářství, zvýšení počtu nádob na tříděný odpad a jejich častější svoz.

Zlepšení péče o zeleň
Umíme si představit lepší komunikaci a výkonnost při péči o městskou zeleň. V současné době již existuje aktualizovaný pasport zeleně a harmonogram sečení trávy, je třeba se tedy zaměřit na jeho dodržování a kontrolu ze strany úředníků města. Podporujeme péči a zatraktivnění areálu lesoparku Háje a souvisejícího areálu letního kina.

Revize předraženého centrálního vytápění
Domy družstev a SVJ na sídlištích jsou napojeny na centrální vytápění (CZT) a kvůli současné koncepci je téměř nemožné, aby se nějaký bytový dům osamostatnil a zajistil si vlastní vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Každý vlastník domu by měl mít svobodu v tom, jaký způsob vytápění a ohřevu TUV zvolí. Navrhujeme provést revizi stávající koncepce vytápění a nabídnout bytovým družstvům a SVJ alternativu.

Nové bydlení ve Slaném
Malometrážní byty jsou důležité zejména pro mladé rodiny. Chceme-li pomoci mladým rodinám v začátcích, je výstavba a pronájem malometrážních bytů městem dobrou volbou. Město Slaný vlastní například objekt bývalého hotelu Grand, kde celé jedno křídlo budovy v současné době chátrá, je bez oken, chybí v něm podlahy. Vzhledem k dalšímu využívání této budovy není reálné tento objekt prodat, proto by se mělo město o tento svůj majetek starat s péčí řádného hospodáře, provést rekonstrukci bývalých hotelových pokojů na malometrážní byty a nabídnout je k pronájmu.
Podporujeme i další formy nového bydlení ve Slaném, jako je příprava a prodej stavebních parcel městem. Díky získání významné dotace a prosazení projektu rekonstrukce čistírny odpadních vod Slaný-Blahotice již bude možné pokračovat v nové výstavbě ve Slaném.

Monopolní služby by měly být provozovány městem
Jsme zastánci toho, že provozování např. vodovodů a kanalizací by měla provádět městem vlastněná firma, která by neměla generovat zisk. Jedná se o monopolní službu, kde není možné dosáhnout nějakých úspor volnou soutěží více subjektů v tržním prostředí. Činíme všechny kroky k tomu, abychom tento náš bod programu společně s dalšími kolegy v zastupitelstvu dotáhli do úspěšného konce. Občané tak budou mít jasný přehled o kalkulaci vodného a stočného včetně všech nákladů provozovatele.

Zpřístupnění parku u Benaru
Usilujeme o to, aby park přešel do majetku města a o jeho následnou obnovu a zpřístupnění veřejnosti. Podpořili jsme dohodu o záměru mezi městem a stávajícím soukromým vlastníkem ohledně vzájemného postupu v této věci.

Podpora sportu ve Slaném
Podporu volnočasových aktivit považujeme za významný krok k prevenci kriminality ve městě. Podpoříme takové projekty, které nezatíží trvale rozpočet města, ale které by bez finanční podpory města nemohly vzniknout. Příkladem může být výstavba multifunkční sportovní haly pro futsal, florbal apod. v areálu VSH, kterou by následně provozoval spolek sportovních organizací za předem daných podmínek. Podporujeme rovněž rekonstrukci městské plovárny včetně jejího zázemí a s tím související budovy stolního tenisu. V předešlých letech jsme podpořili rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu a další projekty na podporu sportu ve Slaném.

Svoboda v podnikání
V souladu s programem Svobodných chceme vytvářet co nejpříznivější podmínky pro  podnikatele v našem městě. Nechceme mít ze Slaného skanzen bez života.